Küçükbaş Hayvan Yetiştirme Şubesi

koyun


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME ŞUBE ŞEFLİĞİ

1934 yılında ülkemize ithal edilen Alman Et Merinoslarının Kıvırcık koyunlarla çevirme melezlemesi sonucu elde edilen Karacabey Merinosu işletmenin temel sürüsünü oluşturmaktadır. Yıllardır sürdürülen seleksiyon çalışmaları sonucu, orta cüsse, ince kuyrukluluk, kaliteli yapağı ve karkas, hastalıklara dayanıklılık, sağlam natura özelliklerini bünyesinde toplamış elit bir Karacabey Merinosu sürüsü oluşturulmuştur. İşletmenin diğer anaç sürülerini Siyah Başlı Alman, Kıvırcık, Sakız, İmroz, Ramlıç {RamboulietxDağlıç (G1)} ırkları ile Siyah Başlı Alman x Merinos, Hampshire x Merinos, Siyah Başlı Alman x Kıvırcık  melezleri oluşturmaktadır. Koyunculuk şubesi 4 ağıl ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm hayvanlarımız kulak numarası ile numaralı olup, elde edilen bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Doğum ile başlayıp koç katımına kadar devam eden tüm rutin yetiştirme faaliyetleri ve yapılan araştırmalar bu kayıt sistemi esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Şube her yıl yetiştirme faaliyeti içerisinde bölge koyunculuğuna damızlık temini ile hizmet vermektedir. Yetiştirilen ve bölge şartlarına uyum sağlamış kaliteli damızlık koçlar her yıl düzenlenen Damızlık Koç Satış Günü ile Koyun Yetiştiricilerimize satılmaktadır. Bakanlığımız tarafından 1980’ li yıllarda ülkemize getirilen İngiliz ve Alman etçi Koyun ırklarından Alman Siyah Başlı Koçlar ile Trakya ve Marmara Bölgesinin yerli hayvanı Kıvırcık ırkı dişiler çiftleştirilerek Bandırma Koyunu adı verilen yeni bir genotip oluşturma çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Keçi Yetiştirme, Bakanlığın 22.10.2003 tarih ve 1487 sayılı yazılarına istinaden Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünden ve 12.11.2003 tarihinde Sinop Kümes Hayvanları ve Keçicilik Üretme İstasyonundan ve Balıkesir ili Hayvan Islah ve Yetiştirme Birliğinden 26.04.2006 tarihinde satın alınan keçilerle keçi yetiştirme faaliyetlerine başlamıştır. 800 baş kapasiteli keçi ağılı ve 12 baş keçi kapasiteli iki makineli süt sağım ünitesi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Keçi Yetiştirme Şubesi Saanen, Ezine Saaneni, Kıl ve Honamlı ırkı Keçiler ile faaliyetlerini sürdürmekte olup, kıl keçilerinin Saanen ırkı tekeler ile çevirme melezlemesi yolu ile ıslahı çalışmaları yapılmaktadır.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 1-Şube Şefleri için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Madde 2-Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirler önerilmesini sağlamak.

Madde 3- Müdürlük tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak.

Madde 4- Sorumluluğu altındaki personeller tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla, iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek.

Madde 5- Şubesi ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programların hazırlanmasını, bölümün kendi amaç ve hedeflerinin belirlenmesini sağlamak.

Madde 6- Şubesindeki fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

Madde 7-Faaliyetlerin verimliliğini artıracak yöntemlerin uygulanmasını sağlamak, bu amaçla personel ve yöneticiler tarafından önerilen yöntem değişikliklerini değerlendirmek ve Müdürlükçe uygun görülenleri uygulamak.

Madde 8- Şubenin faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri ve standartları oluşturmak ve belirli zaman aralıklarında değerlendirmek, faaliyetlerdeki değişmelerin kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlamak.

Madde 9- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Madde 10-Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce yayınlanan Hayvancılık İşleri Teknik Yönergesi hükümlerine ve aşağıdaki görev konularına göre şube sorumluluğundaki hayvan ve hayvansal üretimle ilgili olarak yetiştirme, üretim ve işletme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve yönetmek;

Madde 11 -Sürü Takibi

            a) Muavin defterinin tutulması.

            b) Pedigri Kayıtlarının tutulması.

            c) Kızgınlıkların ve aşımların takibi ile ilgili kayıtların tutulması.

            d) Doğumların takibi ve kayıtlarının tutulması.

            e)Çağ değişimi işlemlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulması.

            f)Doğum, sütten kesim, 6 ve 12 aylık canlı ağırlıklarının ve bu yaşlardaki vücut ölçülerinin alınması ve kayıt altında tutulması.

              g)Her bir sağmal küçükbaş hayvan için süt verim kayıtlarının tutulması.

              h)Reforme ve terkin işlemlerinin yapılması.

              ı)Kesilen küçükbaş hayvanlarla ilgili karkas ve et verim ile istihsal kayıtlarının tutulması.

Madde 12-Yıllık çalışma programının ve şube bütçesinin hazırlanması

Madde 13-Resmi Yazışmalar;

a)Kuruluş içi ve dışı yazışmalar.

b)Aylık ve yıllık faaliyet raporunun tanzimi, kuruluş idaresine ve TAGEM’e bildirilmesi.

c)Şube bütçesinin hazırlanarak idareye bildirilmesi.

d)Küçükbaş hayvanlardan elde edilen et, süt vb. ürünler ile doğan kuzu ve oğlakların istihsalinin müdürlüğe bildirilmesi.

e) Çağ değişimi, Reforme ve terkin işlemlerinin müdürlüğe bildirilmesi.

f)Şubede görevli memur ve işçi personelin izinlerinin mevcut mevzuatlar çerçevesinde, İnsan Kaynakları Şefliği ile koordineli olarak düzenlenmesi ve takibi.

g)İşçi puantajlarının, nöbet ve görev çizelgelerinin aylık tanzimi.

h)Şube veteriner hekimlerince düzenlenecek veteriner raporlarının aylık faaliyet raporlarına eklenmesi ve bir suretinin ise şubede muhafaza edilmesi.

Madde 14-Teknik İşler

a)Barınakların bakım ve onarımlarının sağlanması; bunun için kuruluş idaresine yazılması.

b)Şube ihtiyaçlarının idareye bildirilmesi.

c)Şubedeki küçükbaş hayvanların yemleme programlarına göre beslenmesi.

d)Şubeye tahsis edilen yem ve yem maddelerinin usulüne uygun bir şekilde depolanmasını sağlamak.

                e)Şubedeki küçükbaş hayvanlarla ilgili olarak yürütülen araştırmalara destek olmak.

        f)Şubesindeki motorlu araçlar ile hayvancılık faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizatın temini, kullanılması terkini ve benzeri işlemlerde müdürlükçe yayınlanan Makine İşleri Teknik Yönergesi hükümlerine göre görev yapmak.

       g)Şubece hazırlanmış teknik şartnameleri kayıt altında tutarak “teknik şartname bankası” oluşturmak.

       h)Koyunculuk Araştırma İstasyonu Teknik yönergesinde belirtilen şubenin alacağı güvenlik tedbirlerinin yerine getirmek.

               ı)Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

A-ŞUBE ISLAH VE GENETİK İŞLERİ SORUMLULARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 1-Hayvanların yetiştirme ve ıslah işlerini yürütmek (barındırma, ıslah ve hayvan refahının uygulamaları).

Madde 2-Hayvanların doğumlarından yetiştirme dışına çıkarılıncaya kadar olan süre boyunca verim, gelişme ve üreme parametrelerinin takip edilmesi, elde edilmesi ve soy kütüğü kartı, defter, cetvel, bilgisayar ortamı v.s. şeklinde kayıt altına alınması işlerini yapmak ve raporlamak.

Madde 3-İdarece istenilen veriler ile ilgili cetvelleri (faaliyet raporları v.b. belgeleri düzenlemek).

Madde 4-Hayvanları ulusal soy kütüğü kayıt sistemine zamanında kaydetmek.

Madde 5-Her ay hayvanlardan alınacak süt numunelerinin analizlerini yapmak, kaydetmek ve raporlamak.

Madde 6-Görevlerini idarece yayınlanacak yönergelere uygun şekilde yapmak.

Madde 7-Ayrıca idarece verilecek diğer görevleri yapmak. 

B-ŞUBE BİYOTEKNOLOJİ VE HAYVAN SAĞLIĞI İŞLERİ SORUMLULARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 1-Koruyucu hekimlik uygulamalarını yapmak.

Madde 2-Hasta hayvanların klinik muayene, teşhis ve tedavilerini yapmak, kayıt altına almak ve raporlamak.

Madde 3-Uygulanan aşı, serum ve ilaçların kayıtlarını tutmak ve raporlamak.

Madde 4-Veteriner raporu, aşı belgesi ve otopsi raporu düzenlemek.

Madde 5-Şubedeki hayvanların TÜRKVET kayıt sistemine girişlerini zamanında eksiksiz yapmak.

Madde 6-Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamalarını gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak ve raporlamak.

Madde 7-Görevlerini idarece yayınlanacak yönergelere uygun şekilde yapmak.

Madde 8-Ayrıca idarece verilecek diğer görevleri yapmak. 

C-ŞUBE YEMLER VE HAYVAN BESLEME İŞLERİ SORUMLULARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 1- Kuruluş imkanları doğrultusunda hayvanlara verilecek en uygun yem ham maddelerini tespit etmek,  kesif yem formulasyonlarını hazırlamak ve hayvanların fizyolojik dönemlerini dikkate alarak uygun rasyonları oluşturmak. 

Madde 2-Kuruluş imkanları doğrultusunda hayvanların uygun şekilde beslenmesini sağlamak için gruplandırmasını yapmak, yemleme işlerini düzenlemek, uygulatmak ve takip etmek.

Madde 3-Hayvan gruplarının sayılarını ve günlük yedirilecek kaba ve kesif yem miktarlarını belirten yem tabelalarını oluşturmak ve uygun yerlere asmak.

Madde 4-Aylık ve yıllık yem tüketim miktarlarını gösterir çizelgeleri düzenlemek ve raporlamak.

Madde 5-Hayvanlara verilen kaba ve kesif yemlerin aylık analizini yapmak ve sonuç raporlarını düzenlemek.

Madde 6-Hayvanların su ihtiyacını tespit ve takip ederek, en uygun şekilde karşılanmasını sağlamak.

Madde 7-Hayvanların otlatma planlarını yaparak meralardan en iyi şekilde faydalanılmasını sağlamak

Madde   8- Görevlerini idarece yayınlanacak yönergelere uygun şekilde yapmak.

Madde   9-Verilecek diğer görevleri yapmak 

Kategori: Şubeler